Strona główna
Dzisiaj jest
Pompa ciepła wykorzystuje niskotemperaturową energię słoneczną i geotermalną zakumulowane w gruncie i wodach podziemnych.

KOLEKTOR GRUNTOWY POZIOMY

Wykonywany jest z poziomo ułożonych rur polietylenowych, wypełnionych wodnym roztworem glikolu. Rury ułożone są 1,4 - 1,5 m poniżej poziomu terenu w rozstawie 1 m. Roztwór glikolu, którego obieg wymuszany jest pompą dolnego źródła, ogrzewa się od gruntu i transportuje pobrane ciepło do pompy ciepła. W parowniku pompy ciepła następuje odebranie ciepła z roztworu glikolu i jego ochłodzenie. Teren przeznaczony pod budowę kolektora poziomego musi być wolny od zabudowy trwałej, drzew i większych krzewów. Kolektora nie wolno lokalizować pod budynkiem lub w jego pobliżu (nie bliżej niż 2 - 4m). Najbardziej pożądany jest grunt o charakterze wilgotnym a najmniej korzystny jest piasek. Teren przeznaczony pod budowę kolektora nie może mieć zbyt dużego spadku, ponieważ może to uniemożliwić jego wykonanie. Po wykonaniu kolektora poziomego budowlę należy nanieść na mapę. Z kolektorem gruntowym poziomym mogą współpracować wyłącznie pompy ciepła solanka-woda (z literą B w oznaczeniu typu pompy ciepła). Budowa kolektora gruntowego poziomego musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego, ochrony środowiska, itp. Kolektor poziomy dla pompy ciepła VATRA

KOLEKTOR GRUNTOWY PIONOWY

Wykonywany jest z pionowych odcinków rur polietylenowych umieszczonych w odwiertach i połączonych na dole U-kształtką. Poszczególne odwierty połączone są ze sobą szeregowo w pętlę. Odwierty wykonywane są przy pomocy wiertnicy mechanicznej, następnie w wykonanym odwiercie umieszcza się rury a odwiert zamula. Odcinki poziome, łączące poszczególne odwierty muszą być umieszczone na głębokości 1,4-1,5m pod powierzchnią gruntu, podobnie jak w przypadku kolektora poziomego. Odległość pomiędzy odwiertami powinna wynosić 4-5m dla odwiertów o głębokości do 50 m, 6 8m dla odwiertów o głębokości do 100m, 9-12m dla odwiertów do 150m. Najczęściej głębokość odwiertów wynosi powyżej 50m do 120m. Kolektor gruntowy pionowy wymaga znacznie mniej miejsca pod budowę niż kolektor poziomy. Niestety wyższy jest koszt jego wykonania. Najkorzystniejsza sytuacja jest wtedy, gdy rury kolektora pionowego znajdują się w strumieniu wody gruntowej. Następuje wówczas szybka odbudowa potencjału energetycznego i wzrasta wydajność kolektora. Z kolektorem gruntowym pionowym mogą współpracować wyłącznie pompy ciepła solanka-woda (z literą B w oznaczeniu typu pompy ciepła). Budowa kolektora gruntowego pionowego musi być zgodna z przepisami prawa geologicznego i górniczego, budowlanego, ochrony środowiska, prawa górniczego, itp. Kolektor pionowy dla pompy ciepła Vatra

STUDNIE GŁĘBINOWE

Woda jest bardzo dobrym nośnikiem ciepła. Pompy ciepła z racji na korzystniejsze parametry pracy mają wyższą wydajność i efektywność. Jest to również źródło najtańsze i nie zajmujące dużych przestrzeni terenu. Umożliwiają pozyskanie energii cieplnej bezpośrednio z wód gruntowych wypełniających warstwy wodonośne. Stała temperatura wód głębinowych powyżej +8 C sprawia, że jest to sposób pozyskiwania ciepła posiadający wysoką roczną zdolność grzewczą. O możliwości wykorzystania wód głębinowych decydują: wydajność studni, temperatura i mineralizacja wody. Zazwyczaj system realizuje się jako układ dwóch studni - eksploatacyjnej i chłonnej, oddalonych od siebie o 15 - 20m. Pozyskiwanie ciepła z wód gruntowych musi spełniać wymogi przepisów dotyczących ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego oraz prawa wodnego. Studnie głębinowe - pompa ciepła Vatra

CIEPŁO ODPADOWE

Energia odpadowa z procesów technologicznych jest najbardziej ekonomicznym dolnym źródłem ciepła. W zakładach produkcyjnych często występuje potrzeba jednoczesnego chłodzenia i ogrzewania. Zastosowanie pompy ciepła pozwala równocześnie dostarczyć energię do ogrzewania i obsłużyć procesy chłodnicze.
Przykładowe gałęzie przemysłu w których są stosowane pompy ciepła:
  • - zakłady tworzyw sztucznych,
  • - mleczarnie,
  • - oczyszczalnie ścieków,
  • - przetwórstwo mięsa,
  • - zakłady wydobywcze (wykorzystanie ciepła z wód kopalnianych).
Rozwiązania techniczne są indywidualne dla każdego przypadku i celem doboru odpowiedniej instalacji należy kontaktować się z producentem pomp ciepła lub z autoryzowaną jednostką projektową.
Ciepło odpadowe - pompy ciepła Vatra